ADR Transport

GEVAARLIJKE STOFFEN TRANSPORTEREN VIA ADR TRANSPORT?

Wij zijn hierin gespecialiseerd en voldoen aan alle eisen volgens de Europese overeenkomst ADR. “Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route“.

Van Tiel Transport heeft ervaren en goed getrainde chauffeurs met de benodigde opleidingen om uw gevaarlijke stoffen veilig te transporten. Onze ADR chauffeurs zijn beschikbaar voor alle verschillende klassen vanuit de algemene ADR overeenkomst.

Specialist in het vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg

Jarenlange ervaring in het internationaal vervoeren van gevaarlijk stukgoed en vloeistoffen.

Gecertificeerde Chauffeurs voor ADR Transport

Voor al het veilig vervoer van uw gevaarlijke stoffen en goederen.

Actuele Certificeringen voor ISO en SQAS

Wij hechten veel waarde aan ons kwaliteitssysteem en streven naar het continu verbeteren hiervan.

VERSCHILLENDE KLASSEN IN HET ADR OVEREENKOMST

Klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Klasse 2: De gassen
Klasse 3: Brandbare vloeistoffen
Klasse 4.1: Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en
vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Klasse 4.2: Voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) stoffen
Klasse 4.3 Stoffen die in contact met water brandbare
gassen ontwikkelen
Klasse 5.1: Oxiderende stoffen
Klasse 5.2: Organische peroxides
Klasse 6.1: Giftige stoffen
Klasse 6.2: Infectueuze (besmettelijke) stoffen
Klasse 7: Radioactieve stoffen
Klasse 8: Corrosieve (bijtende) stoffen
Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

ADR Transport

Looking for an experienced transporter for your dangerous goods?

Meet our professionals.

FAQ – MOST FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT ADR TRANSPORT

What is ADR?

ADR is the pan-European convention/agreement for the international carriage of hazardous materials and goods by road.

What does ADR mean?

The meaning of ADR, and what ADR stands for: The abbreviation refers to the “Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route.”

What are ADR goods?

The most frequently transported ADR goods are flammable liquids of class 3. Here are the top 3:

  • Petrol
  • Gas oil
  • Acetone