U bent hier: Home » ADR transport

ADR transport - Gevaarlijke stoffen vervoeren op de weg

ADR transport - Gevaarlijke stoffen vervoeren op de weg

Gevaarlijke stoffen transporteren?

Van Tiel Transport is een gecertificeerd transportbedrijf om gevaarlijke stoffen te vervoeren over de weg. Wij zijn hierin gespecialisseerd en voldoen aan alle eisen volgens de Europese overeenkomst ADR. "Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route".

Ervaren chauffeurs voor uw ADR transport

Van Tiel Transport heeft ervaren en opgeleiden chauffeurs om uw gevaarlijke stoffen veilig te transporten. Niet elk transportbedrijf heeft de beschikking tot ADR chauffeurs.

Verschillende klassen in het ADR overeenkomst

Klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Klasse 2: De gassen
Klasse 3: Brandbare vloeistoffen
Klasse 4.1: Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en
vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Klasse 4.2: Voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) stoffen
Klasse 4.3 Stoffen die in contact met water brandbare
gassen ontwikkelen
Klasse 5.1: Oxiderende stoffen
Klasse 5.2: Organische peroxides
Klasse 6.1: Giftige stoffen
Klasse 6.2: Infectueuze (besmettelijke) stoffen
Klasse 7: Radioactieve stoffen
Klasse 8: Corrosieve (bijtende) stoffen
Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen


Vloeistoffen vervoeren?

Wij hebben een mooie oplossing om vloeistoffen te vervoeren. Dit doen wij met een flexitank in een container. Kom hier alles te weten over een flexitank.